Košík 0

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

pre internetový obchod www.maroko-dekor.cz

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu maroko-dekor.cz a predávajúcim je:

Bencos s.r.o.

so sídlom Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 50853261

DIČ: 2120506564

IČ DPH: SK2120506564

Kontakt: +421 919 414 021

E-mail: info@maroko-dekor.cz

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK5483300000002701288974

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

(ďalej len „Predávajúci“)

 1. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

Tel.: 033/3212 521 033/3212 527

Fax: 033/3212 523

Email: tt@soi.sk

 1. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ – občan, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Občianskym zákonníkom (zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 250/2007 Z. z.), zákonom o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu (zákon číslo 22/2004 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (zákon číslo 102/2014 Z. z.) a zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 122/2013 Z. z.). V prípade, že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom (zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
 2. Zoznam tovaru na internetovej stránke maroko-dekor.cz je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude Kupujúcemu potvrdená na základe otázky Kupujúceho. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho. Váhy, rozmery a ostatné údaje obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti ± 1 % z uvedenej hodnoty.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý predáva tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

II. Informácie o uzavretej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

 

 1. Uzavretie zmluvy – objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky, potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto prijatie objednávky nemá žiadne právne účinky na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (telefonické alebo emailové „potvrdenie objednávky“ zo strany Predávajúceho); od tohto okamihu medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, mieste dodania, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania tovaru, údaje o Predávajúcom a údaje o Kupujúcom.
 3. Odoslaním objednávky (t. j. návrhu kúpnej zmluvy) Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a možnosti odstúpenia, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy.
 4. Pri telefonickej alebo emailovej objednávke obdrží Kupujúci Všeobecné obchodné podmienky spolu s potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Vyplnením objednávkového formulára, resp. záväznej objednávky v rámci internetového obchodu maroko-dekor.cz Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o Kupujúcom a o jeho nákupoch.
 6. Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva nie je prístupná tretím stranám a Predávajúci ju archivuje za účelom jej úspešného splnenia. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť.
 7. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach maroko-dekor.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Používateľ pri svojej návšteve, nakupovaní alebo ďalšom používaní webových stránok maroko-dekor.cz môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

 • meno a priezvisko
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.

Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

 • spracovaním získaných osobných údajov,
 • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newsletteru tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia. Upozorňujeme, že údaje potrebné pre fakturácie nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté za účelom naplnenia objednaného obsahu.

Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v listinnej a v elektronickej podobe.
Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované
profilovanie. Profilovaním  segmentuje ponuku/y, ktoré môžu používateľa zaujímať a sú pre
neho výhodnejšie. V prípade profilovania využíva nasledovné systémy Google Adwords,
Facebook Pixel. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics. Online spoločnosti MailChimp, Facebook a Google sú taktiež zaviazané dosiahnuť súlad so všeobecnou ochranou osobných údajov.

– Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland 
– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Mailchimp, Ponce City Market, Atlanta, Georgia 30308, USA
Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
 • spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok maroko-dekor.cz, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.V prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,
 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webovým stránkam
 • Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.
  Cookies sa neukladajú, ak s tým používateľ nesúhlasí. Ak nesúhlasí, túto voľbu nastaví vo svojom prehliadači (zakázať ukladanie cookies), a zároveň berie na vedomie, že web v takomto prípade nemusí fungovať správne.

IV. Predmet zmluvy

 

 1. Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok Predávajúceho dodať tovar popísaný v objednávke Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť za dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu cenu. Ku každej uzavretej zmluve je vystavená a priložená faktúra/daňový doklad.

 1. Objednávka
  Objednávka tovaru sa môže uskutočniť prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho maroko-dekor.cz, telefonicky na telefónnom čísle (+421) 919 414 021 alebo e-mailom na info@maroko-dekor.cz. Objednávka predstavuje návrh Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude dodanie tovaru uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených. Predávajúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za dodaný tovar.

Pri nákupe prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho si Kupujúci vyberie konkrétny tovar na základe aktuálnej ponuky, vyplní počet kusov tovaru a potvrdí ich kliknutí na „pridať do košíka“. Po ukončení výberu tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby a doručenia a v objednávacom formulári vyplní pravdivé a úplné komunikačné a fakturačné údaje. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, aby si prečítal poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Po kompletnom vyplnení formulára, splnení si informačnej povinnosti Predávajúceho vo forme rekapitulácie objednávky a prečítaní si Všeobecných obchodných podmienok objednávku Kupujúci záväzne odošle kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“.

 1. Miesto dodania

Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar je splnený doručením na miesto dodania. Miestom dodania je miesto takto označené Kupujúcim v objednávkovom formulári či pri telefonickej objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu Kupujúceho.

 1. Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou

Za doručenie tovaru Kupujúcemu sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania. Vlastnícke právo k tovaru tak prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru od dopravcu. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí tovaru a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je potrebné, aby si Kupujúci preštudoval záručné podmienky, prípadne návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.

V. Kúpna cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 

 1. Kúpna cena tovaru

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru, ktorý bude dodaný Kupujúcemu, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na internetových stránkach www.maroko-dekor.cz alebo oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke. Kúpna cena môže byť Kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke www.maroko-dekor.cz. K tovaru bude priložená faktúra, prípade záručný list.

Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane kúpnej ceny za tovar, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.maroko-dekor.cz.

Konečná kúpna cena tovaru je súhrnná kúpna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná kúpna cena je uvádzaná vrátane DPH a ceny za spôsob platby a dopravy, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť. Túto kúpnu cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar najneskôr pri prevzatí tovaru (pri platbe na dobierku), prípadne v termíne uvedenom na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 1. na dobierku pri prevzatí tovaru (v hotovosti alebo debetnou/kreditnou kartou);
 2. bankovým prevodom na účet Predávajúceho IBAN SK5483300000002701288974  vedený vo Fio banka, a.s. v lehote uvedenej vo faktúre vystavenej Predávajúcim. Pripísanie platby na účet Predávajúci potvrdí prostredníctvom emailu „prijatie platby“. Pri tomto spôsobe platby môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. V prípade, ak nebude kúpna cena za tovar pripísaná na účet Predávajúceho ani v lehote 5 (päť) pracovných dní po potvrdení objednávky, Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku;
 3. prostredníctvom PayPal pri odoslaní objednávky

    3. Spoplatnenie dopravy

K cene tovaru (pozri predchádzajúci odsek), ak Kupujúci nevyužije osobné prevzatie tovaru, bude pripočítaný paušálny poplatok za doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou vo výške 189 Kč na území Českej Republiky.

Osobné prevzatie tovaru na adrese uvedenej v bode 2, písmeno b) tohto Článku nie je spoplatnené.

Pri doručení tovaru do zahraničia je potrebné zaplatiť tovar pred jeho odoslaním, a to buď bankovým prevodom na účet Predávajúceho alebo prostredníctvom PayPal. Poštovné a balné je v tomto prípade určené podľa platných sadzieb príslušného štátu.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej potvrdenia. Predávajúci však obvykle expeduje tovar v čo možno najkratšej dobe po potvrdení elektronickej objednávky:

 1. tovar odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti (prípadne poštou pri odoslaní tovaru do zahraničia) do jedného (1)pracovného dňa po pripísaní čiastky na bankový účet Predávajúceho pri platbe bankovým prevodom a prostredníctvom PayPal;
 2. tovar pri osobnom prevzatí na adrese uvedenej v bode 2, písmeno b) tohto Článku v čase dohodnutom medzi Predávajúcim a Kupujúcim;
 3. tovar odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti najneskôr do jedného (1) pracovného dňa od dňa potvrdenia objednávky pri platbe na dobierku.

Pri predĺžení dodacej doby bude Kupujúci včas informovaný Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, prípadne poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného kuriérskou spoločnosťou, prípadne poštou. V prípade, že Kupujúci, prípadne iná oprávnená osoba neprevezme tovar, ktorý bol riadne doručený do miesta dodania uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

 

VI. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude Kupujúci informovaný emailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú Kupujúcemu vrátené finančné prostriedky v lehote do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy Predávajúcim na Kupujúcim určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar do 5 (piatich) pracovných dní od dňa, kedy bol povinný tento tovar prevziať.
 3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do štrnásť (14) kalendárnych dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 4. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú v takomto prípade finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní na zadaný bankový účet.
 5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, pokiaľ bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa Kupujúci – spotrebiteľ rozhodne využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať Predávajúcemu najneskôr do 14. dňa odo dňa, kedy on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzal tovar. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese Bencos s.r.o., Mateja Bela 18, 921 01 Piešťany alebo emailom na adrese info@maroko-dekor.cz spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať Predávajúcemu podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu na finančné vysporiadanie.
 6. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (je možné stiahnuť tu). V takomto prípade je Predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 7. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s ustanovením § 3 ods. (1) písm. b) až d) zákona číslo 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (odopretie zásielky, neprevzatie v odbernej lehote alebo adresát neznámy), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na poslednú známu adresu.
 8. Kupujúci zašle tovar (pokiaľ možno v originálnom balení) spolu s dokumentáciou k tovaru, návodom, záručným listom a dokladom o zaplatení najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia späť poštou na adresu Predávajúceho Bencos s.r.o., Mateja Bela 18, 921 01 Piešťany. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 9. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplený alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. Predávajúci má právo požadosť od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 10. Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru.
 11. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 12. Body 5. až 11. týchto Všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

VII. Reklamácia

 

 1. Záručná doba na všetky tovary zakúpené prostredníctvom Predávajúceho je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Záručená doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 3. V prípade, ak tovar vykazuje vady, Kupujúci je oprávnený tovar u Predávajúceho reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby na tovar. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, dokumentácie a návodu Predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou na email info@maroko-dekor.cz alebo na poštovej adrese Bencos s.r.o., Mateja Bela 18, 921 01 Piešťany a je povinný v nej uviesť číslo objednávky, popísať druh a rozsah vady dodaného tovaru a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava alebo výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny tovaru, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru).
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo Predávajúcim a bol zakúpený u Predávajúceho.
 6. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej forme, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 7. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Pre prípad zamietnutej reklamácie Predávajúci Kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného riadenia rozumie aj emailová forma).
 8. V prípade, že Kupujúci riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie vád tovaru a ak to nie je možné, má právo na výmenu tovaru, primeranú zľavu z ceny tovaru, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Predávajúceho, má Kupujúci právo na vrátenie uhradenej ceny tovaru.
 9. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzavretia kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť.
 12. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Obrázky, resp. fotky sú iba ilustračné a samotný tovar sa môže v skutočnosti mierne líšiť napríklad odtieňom farby, čo môže byť spôsobené iným svetlom v domácnosti ako vo fotokomore alebo odtieňom výrobnej šarže tovaru. Táto skutočnosť tiež nie je dôvodom na reklamáciu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu info@maroko-dekor.cz. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle ustanovenia § 12 zákona číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci – spotrebiteľ; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Kupujúci – spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporu môže využiť len Kupujúci – spotrebiteľ a týka sa len sporu medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- Eur. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho – spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 01.02.2017.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke maroko-dekor.cz.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.